Výroční zprávy

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace rok 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

 

Informace k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Nemocnice následné péče Moravská Třebová, je oprávněna poskytovat informace v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Žadatelem může být je každá fyzická i právnická osoba. Zveřejněná informace je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána. Zveřejněná informace je na internetových stránkách organizace.

Poskytování informací
Organizace poskytne informaci: na základě žádosti, formou zveřejnění
Zveřejňování informací: Organizace zveřejní výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok. Organizace zveřejňuje informace na internetu, a to na svých www stránkách http://www.nemocnicemtr.cz/
Žádost o poskytnutí informace: Žádost o poskytnutí informace se podává písemně, přijetím na podatelně, nebo prostřednictvím emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Žádost je podána dnem, kdy ji obdržela organizace. Z podání musí být zřejmé, kterému subjektu poskytovatele je určeno a kdo jej činí. U podání mailem musí být uvedena rovněž identifikace žadatele, např. elektronická adresa. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu k doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu

Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží. Pokud je žádost nesrozumitelná nebo neúplná, nejasná, v oblasti formulací příliš obecná, poskytovatel žadatele do 7 dnů vyzve, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne poskytovatel o odmítnutí žádosti. Pokud se požadovaná informace nevztahuje k jeho působnosti, žádost odloží a tuto skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli. Organizace poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od data upřesnění. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů v souladu s §14 odst. 5 písm. d) zákona 106/1999 Sb., v platném znění, nejvýše však o 10 dní v souladu s § 14 odst. 7 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žadatel musí být o prodloužení lhůty a o jeho důvodech vždy informován před uplynutím lhůty pro poskytování informace. Je-li požadovaná informace veřejně dostupná (např. na www stránkách), je poskytovatel povinen na to žadatele nejpozději do 7 dnů od podání žádosti upozornit. 

Omezení při poskytnutí informace:

Organizace nesmí poskytnout informaci, která: 

a) vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon, nebo s předchozím písemným souhlasem dotčené osoby,
b) pokud se na požadovanou informaci vztahuje omezení ze zákona (zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění), poskytovatel informaci neposkytne. Informace neposkytne ani v případě omezení, na něž se vztahuje § 11 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
c) je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy (zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne. Za porušení obchodního tajemství se nepovažuje poskytnutí informací týkajících se rozsahu a příjemce prostředků ze státního rozpočtu,
d) byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
e) se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví,
Omezení práva na informaci poskytovatel žadateli sdělí.

Proti rozhodnutí poskytovatele se žadatel může ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat prostřednictvím ředitelství organizace ke Krajskému úřadu Pardubického kraje.
Hrazení nákladů:
Poskytovatel může za poskytnutí informace požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. 

Sazba nákladů na pořízení informace činí:
1. Kopírování, tisk černobíle
Formát A4 jednostranný 2,00 Kč/A4
Formát A4 oboustranný 4,00 Kč/A4
Formát A3 jednostranný 8,00 Kč/A3
Formát A3 oboustranný 16,00 Kč/A3
2. Optické nosiče
CD/DVD 7,00 Kč/1ks
3. Za odeslání informace - Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku.
4. Další věcné náklady - Dle formy poskytované informace
5. Osobní náklady - Náklady za zpracování a vyhledání informace za každou započatou hodinu 300,00 Kč.

Výroční zpráva bude zveřejněna v souladu s ustanovením § 18 odstavec bodu 1 a) až f) 

 Výroční zpráva dle zákona 106/1999