Vyřizování stížností v Nemocnici následné péče Moravská Třebová

Stížnost – podání, jímž se fyzická nebo právnická osoba ve svém individuálním zájmu domáhá svých porušovaných nebo ohrožovaných práv nebo oprávněných zájmů nebo poukazuje na jiné nedostatky v činnosti zaměstnanců nemocnice.

Anonymní stížnost – stížnost, která neobsahuje dostatek údajů potřebných k identifikaci člověka. Písemné stížnosti bez identifikace stěžovatele (anonymní) jsou prošetřovány, pokud je jejich obsah závažný tj. např. stížnosti na hospodaření s majetkem nebo na korupční jednání nebo i jiné stížnosti vyhodnocené ředitelem jako závažné. Ostatní anonymní stížnosti se neprošetřují, mohou však být podkladem pro kontrolní či dohledovou činnost.

Písemná podoba - lze adresovat přímo na ředitelství nemocnice. Adresa Ředitelství Nemocnice následné péče Mor. Třebová, Svitavská 25, Moravská Třebová 571 06

Ústní podání stížnosti - zápis do Formuláře pro podání stížnosti /příloha č.1./

Telefonická stížnost - stěžovatel je vyslechnut a vyzván k zaslání stížnosti v písemné podobě na adresu ředitelství nemocnice.

Elektronickou poštou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Obsahuje-li stížnost údaje potřebné k identifikaci stěžovatele, je stěžovatel informován o obdržení stížnosti elektronickou formou a se stížností je nakládáno jako se stížností písemnou.

Písemnou stížnost, jejíž vyřízení nenáleží do působnosti nemocnice, postupuje ředitelství příslušné organizaci k vyřízení do 5 dnů ode dne doručení. O postupu stížnosti se vyrozumí stěžovatel.

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

a) pacient,

b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,

c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo zemřel

d) osoba zmocněná pacientem. (§ 93 odst. 1 zákona o zdravotních službách)

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů (např. zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře). Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu (§ 93 odst. 1 zákona o zdravotních službách).

Obsahová stránka stížnosti:

 • jméno, příjmení, bydliště stěžovatele, telefon; u právnické osoby název, sídlo a osobu oprávněnou jejím jménem jednat,
 • datum
 • vylíčení podstatných okolností problému,
 • označení nebo jméno proti komu stížnost směřuje,
 • pokud bylo v dané záležitosti vydáno nějaké rozhodnutí, je třeba, aby stěžovatel přiložil jeho kopii,
 • kopie dokumentů, které se záležitostí souvisejí a obsahují důležité informace.

Šetření stížnosti

 • Pracovník pověřený prošetřením stížnosti vyplní Záznam o přijetí a vyřízení stížnosti a zabezpečí:
 • Zjištění všech potřebných skutečností umožňujících rozhodnout, zda obsahuje kritiku oprávněnou či nikoliv.
 • V případě oprávněné kritiky zjištění příčin vzniku kritizovaných nedostatků a osob za ně odpovědných.
 • Vedoucí pracovníci, na jejichž úsecích byly při šetření stížnosti prokázány nedostatky, jsou povinni na základě zjištěných skutečností přijmout k jejich odstranění účinná opatření a vyvodit postihy dle Zákoníku práce. Nápravná patření konzultují s ředitelem nemocnice, následně podávají zprávu o jejich splnění.
 • Ředitel nemocnice po obdržení výsledných materiálů z šetření stížností VŽDY ověří, zda byl dodržen stanovený postup.
 • Řešitel stížnosti navrhne stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné
 • Odpovědi stěžovatelům nebo orgánům, podepisuje ředitel nemocnice, případně jeho zástupce. Odpověď může mít věcný ale i omluvný charakter.
 • Jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytnout mu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost; to platí i pro poskytovatele, který poskytl související zdravotní služby.

Postupování stížností KÚ PK

Pokud osoba, která podala stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Adresa: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, úřední hodiny: každou středu od 15:00 hod. do 16:00 hod, tel. spojením na číslo 466 026 447.

Formuláře k podávání a vyřizování stížností: