Nemocnice následné péče Moravská Třebová zahájila rok 2016 spuštěním ostrého provozu vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě bez použití elektronického podpisu ve spolupráci s Pardubickým krajem, firmou OR-CZ spol s.r.o. Moravská Třebová, firmou Stapro s.r.o., jako dodavatelem softwaru.

V první fázi byla spuštěna část ošetřovatelské dokumentace a elektronizace OKBH, rehabilitace a většiny ambulancí, stravovacího provozu a radiodiagnostického oddělení. V současné době se úspěšně zavádí do provozu lékařská dokumentace. Velkou výhodou elektronické dokumentace je doplnění a sjednocení softwaru uvedených pracovišť – oddělení LDN, ambulancí, laboratoře, radiodiagnostiky, rehabilitace a stravovacího provozu.

Vedení nemocnice touto cestou děkuje všem zaměstnancům nemocnice pracujícím s novou dokumentací, za vstřícný přístup ke změnám a příkladnou adaptaci.

Výhody elektronicky vedené zdravotnické dokumentace:

- zlepšení kvality a zvýšení efektivity zdravotní péče,

- zajištění bezpečí pacienta (menší riziko nesprávného čtení v dokumentaci),

- zpřehlednění a zjednodušení administrativy spojené s vedením zdravotní dokumentace (je čitelnější a lépe se v ní vyhledává, třídí, pořizují kopie),

- informace v elektronické formě se lépe předávají a sdílí.

 

Vizí do budoucna je využívání elektronického podpisu, kdy se podstatně sníží ekonomické nároky na tištěnou formu elektronické dokumentace.

Mgr. Kateřina Krausová

 

elektronicka dokumentace