Nemocnice následné péče Moravská Třebová má zajištěno oznamování protiprávního jednání. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznamovat možné protiprávní jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v pracovním kontextu, a které má znaky trestného činu, přestupku, porušuje Zákon č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů a  Směrnici EU 2019/1937, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblastech uvedených v zákoně o ochraně oznamovatelů (například v oblasti zadávání veřejných zakázek, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, ochrany životního prostředí, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů nebo ochrany finančních zájmů Evropské unie a další).

Oznámení lze podat:

- elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

- písemně v listinné podobě na adresu Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svitavská 480/25, Moravská Třebová nebo osobně na podatelnu nemocnice s označením  „neotvírat – oznámení.nnpmt“

- telefonicky na čísle +420 461 352 410

- v pracovní dny v pracovní době od 8 do 15 hod. osobně po předchozí dohodě na tel. +420 461 352 410.

- oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Oznámení je možné podat také anonymně. Podat oznámení může též osoba, která pro povinný subjekt nevykonává závislou práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb. (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).

Z oznámení jsou vyloučeny některé typy zákonem chráněných informací. Nelze podat oznámení, které by obsahovalo informace podléhající tajemství právnických nebo zdravotnických profesí,
informace bezprostředně ohrožující podstatný bezpečnostní zájem ČR, informace o činnosti zpravodajských služeb nebo utajované informace, informace ohrožující případné probíhající trestní řízení a další zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.