Cílem opatření je maximální možná ochrana pacientů a vyšetřovacího personálu ambulantních pracovišť před infekcí COVID-19. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 na území České republiky a v návaznosti na vydaná opatření Ministerstvo zdravotnictví ke dni 15. dubna 2020 doporučuje poskytovatelům zdravotních služeb následující:

1. Poskytovatelé ambulantní péče včetně ambulantních provozů poskytovatelů lůžkové péče

Zdravotní péči preventivní, diagnostickou, dispenzární, léčebnou, léčebně rehabilitační, ošetřovatelskou a paliativní lze poskytovat v plném rozsahu při nastavení následujících protiepidemických opatření:

· objednávání pacientů na konkrétní dobu tak, aby nedocházelo k přítomnosti více než 3 pacientů pro 1 ambulanci či poradnu v čekárně současně (jeden pacient přichází, jeden odchází, jeden čeká na vyšetření), s ohledem na místní uspořádání prostor pro čekající pacienty,

· pro objednávání do ambulancí a poraden preferenčně používat online objednávkový systém, event. objednání telefonem.

· používání osobních ochranných pomůcek podle doporučení MZ, dostupná dezinfekce přípravky s virucidním účinkem (optimálně plně virucidní účinek),

· úprava provozního řádu ambulance zohledňující potřebu časté dezinfekce povrchů a bezpečnou likvidaci odpadu.

Doporučuje se i nadále, umožňují-li to okolnosti, využívat možnost vzdáleného přístupu k zajištění preskripce formou eReceptu, vydávání neschopenky/karantény formou eNeschopenky, zajištění žádanek k laboratornímu vyšetření a umožnění telefonické konzultace s lékařem.

Pro časovou náročnost a pro splnění protiepidemických opatření spočívající v dezinfekci povrchů ambulancí - lehátka, židle, kliky u dveří, pracovní plochy, fonendoskopy, tonometry, ekg přístroje a jiná přístrojová zařízení vždy po obsloužení každého pacienta a současně spojenou s výměnou ochranných prostředků zdravotníka je nutné pacienty objednávat časově - ideálně telefonicky.

Z těchto důvodů t. č. nelze provádět zátěžová ekg ( doporučení odborné společnosti) a také ekg na které jsou odesíláni pacienti z primárně preventivních důvodů (výjimečně lze provést ve zcela indikovaných případech po telefonickém objednání - odůvodněním tohoto opatření je zabránění spontánní kumulace pacientů odeslaných na preventivní ekg vyšetření v čekárnách a tím splnění podmínek provozu dle nařízení MZd ze 14.4.2020).

Ekg vyšetření k předoperačním vyšetřením, pro žádost k lázeňské péči a pro indikované akutní stavy samozřejmě provádíme.

Ostatní vyšetření jsou prováděna dle objednání a časového harmonogramu daného pracoviště, dle vývoje epidemiologické situace a doporučení zdravotnických autorit budou opatření průběžně aktualizována